سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

بهنام طهماسب پور – کارشناس ارشد اصلاح نباتات ، دانشگاه تبریز)
رحیم محمدیان – کارشناس ارشد اصلاح نباتات

چکیده:

به منظور بررسی اثرات تاریخ کاشت و تراکم های مختلف بر روی گیاهان دارویی همیشه بهار و نعناع فلفلی آزمایشی بصورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی در سه تکرار در شهرستان تبریز و در سال ۱۳۸۵ در مزرعه تحقیقاتی جهاد کشاورزی مرکز خدمات خسروشهر اجرا شد. فاکتورهای مورد مطالعه ۳ تاریخ کاشت ( ۱۰ اردیبهشت ، ۲۵ اریبهشت و ۱۰ خرداد ماه) و در چهار تراکم ( ۵۵،۴۵،۳۵،۲۵ ) بوته در متر مربع بودند . نتایج حاصل از تجزیه واریانس نشان داد که اثر تاریخ کاشت و تراکم بوته بر روی تعداد برگ ،ارتفاع بوته،وزن خشک بوته و وزن تر بوته در سطح احتمال ۱% اختلاف معنی دار داشتند. ولی اثر متقابل تاریخ کاشت در تراکم برای صفات فوق غیر معنی دار بود. با توجه به مقایسه میانگین صفات ، بیشترین وزن خشک کل مربوط به تراکم ۵۵ بوته در متر مربع می باشد. همچنین مشخص گردید که تراکم بالای بوته در متر مربع باعث افزایش بوته و کاهش حجم آن می گردد. با افزایش تراکم تعداد گلها به دلیل افزایش بوته در واحد سطح افزایش می یابد. در کل می توان نتیجه گرفت که تاریخ کاشت ۱۰ خرداد و تراکم ۴۵ بوته در متر مربع به عنوان مناسبترین تاریخ کاشت و تراکم بوته در متر مربع می تواند به تولید مطلوب با اسانس بالابرای گیاهان فوق منجر شود