سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش تخصصی توسعه کشاورزی استانهای شمالغرب کشور

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

رحیم محمدیان – فارغ التحصیل اصلاح نباتات دانشگاه آزاد اسلامی تبریز
رسول اصغری زکریا – عضو هیئت علمی دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده:

به منظور بررسی اثرات تاریخ کاشت و تراکمهای مختلف برروی گیاهان دارویی همیشه بهار و نعناع فلفلی آزمایشی بصورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی در سه تکرار درشهرستان تبریز و درسال ۸۵ درمزرعه تحقیقاتی جهاد کشاورزی مرکز خدمات خسروشهر اجرا شد فاکتورهای مورد مطالعه ۳ تاریخ کاشت ۱۰ اردیبهشت، ۲۵ اردیبهشت، ۱۰ خردادماه و درچهار تراکم ۲۵، ۳۵ و ۴۵ و ۵۵ بوته در مترمربع بودند نتایج حاصل از تجزیه واریانس نشان داد که اثر تاریخ کاشت و تراکم بوته برروی تعداد برگ ارتفاع بوته وزن خشک بوته و وزن تر بوته در سطح احتمال ۱% اختلاف معنی دار داشتن د ولی اثر متقابل تاریخ کاشت در تراکم برای صفات فوق غیر معنی دار بود با توجه به مقایسه میانگین صفات بیشترین وزن خشک کل مربوط به تراکم ۵۵ بوته درمترمربع بودند همچنین مشخص گردید که تراکم بالای بوته درمترمربع باعث افزایش بوته و کاهش حجم آن می گردد درکل میتوان نتیجه گرفت که تاریخ کاشت ۱۰ خرداد و تراکم ۴۵ بوته درمترمربع به عنوان مناسبترین تاریخ کاشت و تراکم بوته درمترمربع می تواند به تولید مطلوب با اسانس بالا برای گیاهان فوق منجر شود.