سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علی مرتضی کیهانیان – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس
حمیدرضا مبصر – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر
مرتضی سام دلیری – به ترتیب استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس
امیر عباس موسوی میرکلایی – به ترتیب استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس

چکیده:

جهت بررسی تاثیر کود نیتروژن و تراکم بر ویژگی های زراعی کلزا آزمایشی بصورت کرت های یک بار خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سال ۱۳۸۸ اجراء شد. تیمار نیتروژن خالص در کرت های اصلی و میزان های مختلف بذر در کرت های فرعی قرار گرفتند. نتایج بدست آمده نشان داد که تأثیر مقدار مصرف کود نیتروژن بر صفات ارتفاع بوته، تعداد شاخه فرعی، تعداد خورجین در بوته، روز تا رسیدگی، وزن هزار دانه، عملکرد دانه و عملکرد روغن از نظر آماری معنی دار بودند. نتایج مقایسه میانگین های عملکرد دانه و روغن نشان داد که مصرف ۳۰۰ و ۲۰۰ کیلوگرم در هکتار نیتروژن خالص برتر از سایر سطوح بودند. میزان بذر بر تعداد شاخه فرعی، تعداد خورجین در بوته، روز تا رسیدگی، عملکرد دانه و روغن تأثیر معنی دار داشت. مقایسه میانگین ها نشان داد که اثر میزان بذر بر عملکرد دانه و روغن با مصرف ۶ کیلوگرم بذر برتر از دیگر مقادیر بودند. در مقایسه اثرات متقابل نیتروژن و میزان بذر، بیشترین عملکرد دانه و عملکرد روغن از مصرف ۳۰۰ کیلوگرم نیتروژن خالص و ۶ کیلوگرم بذر در هکتار بدست آمد.