سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

فرود بذرافشان – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزآباد
حسین موسوی نیا – دانشیاردانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران
عبدالمیر معزی – استادیاردانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران
عطااله سیادت – استاد دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین اهواز

چکیده:

به منظور بررسی اثر تراکم های مختلف خردل وحشی (. Sinapis arvensis L ) در مزرعه گندم بر عملکرد و تولید ماده خشک و تعداد دانه تولیدی خردل وحشی، آزمایشی در سال زراعی ۸۶ – ۱۳۸۵ در مزرعه آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزآباد به صورت طرح بلوک های کامل تصادفی با تیمار تراکم خردل وحشی در شش سطح ۰، ۱، ۲، ۴، ۸ و ۱۶ بوته در متر مربع و سه تکرار به اجرا درآمد. نتایج آزمایش نشان داد با افزایش تراکم خردل وحشی بیوماس خردل وحشی افزایش یافت بیشترین ماده خشک خردل معادل ۲۰۵ گرم در متر مربع از تراکم ۱۶ بوته خردل در متر مربع به دست آمد. عملکرد دانه و تعداد دانه تولیدی خردل در واحد سطح نیز با افزایش تراکم خردل وحشی افزایش یافت ولی صفات ذکر شده در مورد تک بوته خردل با افزایش تراکم کاهش یافتند که به دلیل افزایش رقابت درون گونه ای می باشد.