سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

عبداله نجیب ایسینی – دانشجوی کارشناسی ارشد خاک و پی دانشگاه آزاد اسلامی واحد استهبان
منوچهر حیدرپور –
محمدعلی زمردیان –

چکیده:

پساب آب حامل ذرات جامد است که عبور آن از لایه ای از خاک همواره به عنوان یکی از راهکارهای کاهش عناصر و ترکیبات شیمیایی موجود در آن معرفی می گردد این خاصیت از وجود خلل و فرجی در خاک نشات میگیرد که در زمان عبور آرام زه آب از خاک موجب انبار این ترکیبات در حفرات خاک می گردد متراکم نمودن خاک از یک سو باعث کاهش این حفرات می شود و از سوی دیگر کاهش نفوذ پذیری خاک موجب افزایش مدت عبور و فرصت بیشتر زه آب برای جذب عناصری از خاک و یا دفع برخی دیگر به خاک می شود. دراین تحقیق با ساخت ستونی ۳۰ سانتی متری از خاک در دو حالت متراکم و نامتراکم و عبور دادن آب شاهد پساب رقیق شده و پساب غلیظ کارخانه سنگ اهن نسبت به سنجش میزان محتوای برخی از عناصر و ترکیبات موجود در زه آب خروجی از آن در سه مرحله متوالی اقدام و با مقایسه و بررسی اماری نتایج نقش تراکم خاک، غلظت پساب ورودی و مرحله کاربرد پساب براین عناصر و ترکیبات مورد ارزیابی قرارگرفت. بجز برخی از ترکیبات خاص مانند HCO3 که در تبادل عمدتا از محیط خاک به زه آب جذب می شوند بقیه ترکیبات اندازه گیری شده در زه آب حاصل از نفوذ پساب با افزایش غلظت پساب نافذ افزایش یافته است.