سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

یحیی ابومردانی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان،
ابوالفضل فرجی – هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گلستان
محمداسماعیل اسدی – هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گلستان
عبدالناصر اترک چالی – استادیار دانشگاه دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان

چکیده:

به منظور بررسی تراکم بوته و اثر کود نیتروژن بر صفات فنولوژی، مورفولوژی کلزا، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی در ۳ تکرار در ایستگاه تحقیقات کشاورزی گرگان در سال زراعی ۸۹-۸۸ اجرا شد فاکتورهای آزمایش شامل چهار مقدار نیتروژن (صفر، ۴۰،۰ و ۱۲۰ کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار و ۲ تراکم بوته ۳۳۳۳۳۳ و ۶۶۶۶۶۷ بوته در هکتار) بودند. نتایج نشان داد که کاربرد کودنیتروژن بر صفات روز تا رسیدگی، ارتفاع بوته، ) تعداد شاخه فرعی معنی دار بود. همچنین اثر تراکم بجز ارتفاع اولین غلاف از سطح زمین بر روی بقیه صفات از نظر آماری اختلاف معنی داری نداشتند.اثر متقابل فاکتورهای فوق بر همه صفات مورد بررسی غیر معنی دار بود. مقایسه میانگین تعدادروز تا رسیدگی نشان داد که: کاربرد ۱۲۰ کیلوگرم در هکتار نیتروژن با میانگین۱۳۴/۳ روز دارای بیشترین میزان و عدم مصرف نیتروژن با میانگین ۱۱۱/۸ روز کمترین میزان روز تا رسیدگی را دارا بودند.از نظر تعداد شاخه فرعی، در اثر کا ربرد ۸۰ کیلوگرم در هکتار نیتروژن ۸۵/۳۰ عدد شاخه فرعی و در اثر عدم کاربرد کود نیتروژنه ۵۸/۶۳ عدد شاخه فرعی بدست آمد که به ترتیب از بیشترین و کمترین مقدار برخوردار بودند.