سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

راحله معافی – استادیار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گلستان
ابوالفضل فرجی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان
یحیی ابومردانی – دانش آموخته کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد

چکیده:

به منظور بررسی اثر مقادیر متفاوت نیتروژن و تراکم بوته بر خصوصیات کمی و کیفی کلزا، تحت شرایط کشت تأخیری آزمایشی ۱۳۸۸ در ایستگاه تحقیقات – به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در سال زراعی ۸۹ ۸۰ و ۱۲۰ کیلوگرم در هکتار و دو سطح تراکم ،۴۰ ، کشاورزی گرگان به اجرا در آمد. عوامل آزمایش شامل چهار سطح نیتروژن ۰ بوته ۳۳۳۳۳۳ و ۶۶۶۶۶۷ بوته در هکتار بود. بیشترین عملکرد دانه در اثر کاربرد ۸۰ کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار با میانگین ۱۸۳۳ ۱۵۶۵/ کیلوگرم در هکتار به دست آمد. میانگین عملکرد دانه در تراکم ۳۳۳۳۳۳ و ۶۶۶۶۶۷ بوته در هکتار به ترتیب برابر ۵۰ ۱۷۴۱ کیلوگرم در هکتار بود. میانگین عملکرد بیولوژیک نشان داد عدم کاربرد کود نیتروژن با میانگین ۶۸۱۱ کیلوگرم در هکتار / و ۸۳ از کمترین مقدار و کاربرد ۸۰ کیلوگرم نیتروژن در هکتار با میانگین ۸۰۳۸ کیلوگرم در هکتار از بیشرین مقدار این صفت برخوردار ۷۴۲۴ کیلوگرم در هکتار عملکرد / ۷۷۲۴ و ۷۵ / بودند. تراکم بوته ۶۶۶۶۶۷ و ۳۳۳۳۳۳ بوته در هکتار به ترتیب دارای میانگین های ۸۳ ۲۲ درصد) و تراکم ۶۶۶۶۶۷ بوته در / بیولوژیک بودند. حداکثر شاخص برداشت با مصرف ۸۰ کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار ( ۸۰ ۲۲ درصد) بدست آمد.