سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

شبنم رشنو – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت
مسعود رفیعی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان لرستان
کریم خادمی – استادیار دانشگاه خرم آباد

چکیده:

کشت مخلوط یعنی کاشت دو یا چندگونه که دردوره ای ازچرخه رویش با یکدیگرهمزمان هستند بطوریکه رقابت بین گونه ها آشکارشود به منظور بررسی کشت مخلوط ماشک گل خوشه ای و جو درسال زراعی ۸۹-۸۸ آزمایشی بصورت فاکتوریل درقالب طرح بلوکهای کامل تصادفی درشرایط دیم با سه تکرار درمزرعه تحقیقاتی مرکز تحقیقات خرم آباد به روش جایگزین و درهم انجام شد تیمارها عبارتبودند از تراکم ماشک در۵سطح ۱۰۰و۱۵۰و۲۰۰و۲۵۰و۳۰۰ بوته درمتر مربع و نسبت های اختلاط در۳ سطح کشت خالص ماشک ۷۵ درصد ماشک +۲۵درصدجو و ۵۰درصد ماشک +۵۰درصدجو نتایج حاصله نشان داد که درمجموع تیمار۵۰درصد ماشک+۵۰درصد جو درتراکم ۲۰۰ عدد بذردرمترمربع با بیشترین نسبت برابری زمین LER=1/203 و بالاترین میزان تولید علوفه خشک کشت مخلوط ۹/۵۲ تن درهکتار به عنوان برترین تیمار جهت دستیابی به عملکرد بالا دراین منطقه قابل توصیه میباشد.