سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمد انصاری – کارشنا س ارشد زراعت
بابک دیده بان – کارشناس ارشد زراعت
وحید نوروزی – کارشناس ارشد زراعت

چکیده:

به منظور بررسی اثر تراکم بوته و فاصله ردیف کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد نخود رقم آزاد(Filip93-93) در شرایط دیم گرمسیری آزمایشی در سال زراعی ۸۸-۱۳۸۷ در منطقه باشت شهرستان گچساران به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با ۱۶ تیمار و ۳ تکرار اجرا گردید. تراکم در ۴ سطح ۲۵، ۴، ۵۵، ۷۰ بوته در متر مربع و فاصله ردیف کاشت در ۴ سطح ۲۰، ۳۰، ۴۰، ۵۰ سانتی متر در نظر گرفته شد. صفاتی چون عملکرد دانه، تعداد غلاف در بوته، تعداد دانه در غلاف، وزن هزار دانه و ارتفاع بوته مورد مطالعه قرارگرفتند. نتایج نشان داد که حداکثر و حداقل عملکرد دانه به میزان ۲۰۷۲ و ۱۰۹۲ کیلوگرم در هکتاربه ترتیب مربوط به تیمارهای a2b3( تراکم ۴۰ بوته در متر مربع و فاصله خطوط کاشت ۴۰ سانتی متر) و a1b2 (تراکم ۲۵ بوته در متر مربع فاصله ردیف کاشت ۳۰ سانتی متر) بود. نتایج تجزیه واریانس طرح نشان داد که فاصله ردیف بر روی همه صفات بجز ارتفاع بوته و تعداد دانه در غلاف در سطح ۱% معنی دار بود. همچنین اثر تراکم بوته و اثر متقابل تراکم بوته و فاصله ردیف بر روی همه صفات مورد مطالعه بجز ارتفاع بوته در سطح ۱% معنی دار شد.