سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

فاطمه درینی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد جیرفت
حمید مدنی – گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد

چکیده:

در این مطالعه عملکرد و اجزاء عملکرد لوبیا تپاری محلی جیرفت در تراکم های مختلف در سال ۱۳۸۸ و در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد جیرفت مورد بررسی قرار گرفت. آزمایش مزرعه ای و به صورت اسپلیت پلات در قالب بلوک های کامل تصادفی در ۴ تکرار اجرا شد. تیمارهای آزمایشی شامل تراکم بوته در واحد سطح به عنوان عامل اصلی و دو ژنوتیپ لوبیا گرمسیری شامل توده لوبیا تپاری کرم رنگ و توده لوبیای تپاری سیاه رنگ به عنوان عامل فرعی در نظر گرفته شد. تراکم های مختلف از طریق تنظیم فاصله بین بوته ها روی ردیف های کاشت (۵ ،۱۰ و ۱۵سانتیمتر) پس از استقرار کامل بوته ها انجام گرفت. نتایج نشان داد عامل تغییر در تراکم بوته نتوانست عملکرد دانه و عملکرد کاه را تحت تأثیر قرار دهد ولی عملکرد دانه و کاه در ژنوتیپ های مختلف به ترتیب در سطح احتمال آماری ۵% و ۱% تفاوت معنی داری را نشان دادند. در این بررسی بالاترین عملکرد دانه مربوط به توده لوبیا تپاری کرم رنگ به میزان ۱۰/۲ تن در هکتار و کمترین آن مربوط به ژنوتیپ لوبیا تپاری سیاه رنگ به میزان ۳۷/۱ تن در هکتار بود. بیشترین عملکرد کاه توسط لوبیا تپاری کرم رنگ به میزان ۴۷/۲ تن در هکتار و کمترین آن در توده لوبیا تپاری سیاه رنگ به میزان۷۱/۱ تن در هکتار به دست آمد. همچنین تعداد غلاف در بوته، شاخص برداشت و تعداد کل دانه در بوته تحت تأتیر تراکم قرار گرفته و به ترتیب در سطح احتمال آماری ۱% ، ۵% و ۱% معنی دار گردید. ژنوتیپ های لوبیا تپاری از نظر صفات تعداد غلاف در بوته، وزن هزار دانه، تعداد دانه در بوته در سطح احتمال ۱% تفاوت های معنی داری را نشان دادند.