سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی علوم زیستی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مهدی کاشفی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت
محمدرضا داداشی – دانشگاه آزاد گرگان
ابوالفضل فرجی – اعضای هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گلستان
محمدتقی فیض بخش – کارشناس ارشد

چکیده:

به منظور بررسی سه رقم سورگوم علوفه ای درسه تراکم کاشت مختلف آزمایشی بااستفاده از فاکتوریل درقالب طرح پایه بلوکهای کامل تصادفی درچهارتکرار درایستگاه تحقیقات شوری شرکت سهامی مزرعه نمونه ارتش واقع درشهرستان اق قلا به اجرا درآمد ارقام مورد آزمایش شامل دو هیبرید جدید سورگوم ICRISAT625×R165 ، ICRISAT493×R16 به هرماه هیبرید اسپیدفید به عنوان شاهد و تراکمهای کاشت ۲۱۰و۲۸۰و۴۲۰ هزاربوته درهکتار بود نتایج حاصل از آزمایش نشان داد اثرتراکم کاشت برای صفات ارتفاع بوته قطرساقه تعدادبرگ دربوته و تعدادپنجه دربوته نشان دهنده تفاوت صفاتموردمطالعه درتراکمهای کاشت می باشد همچنین معنی دار بودن میانگین مربعات ژنوتیپ ها نیز برای صفات ارتفاع بوته تعدادپنجه دربوته و تعداد برگ دربوته نشان نشان دهنده تفاوت ژ«وتیپ ها برای خصوصیات مذبور می باشد قابل ذکر است که اثرمتقابل رقم و تراکم نیز برروی هیچ یک از صفات مرفولوژیک مورد بررسی معنی دار نبود.