سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محبوبه رحمانی خلیلی – دانشجوی کارشناسی ارشد خاکشناسی
فرشاد کیانی – استادیار گروه خاکشناسی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده:

آب و خاک از جمله مهمترین نعمات الهی محسوب می شود که در ایجاد و یا محو تمدنهای مختلف از دیرباز نقش اساسی داشته اند و امروزه نیز از مهمترین عوامل موثر رشد و شکوفایی اقتصادی کشورهای مختلف به شمار می روند بهره برداری از این منابع در طول تاریخ به روشها و شیوه های گوناگون انجام می شده است با این حال دانسته ها و دانش بومی و نیز شرایط خاص درهر منطقه همواره بر شیوه بهره برداری از این منابع تاثیر گذاشته است به منظور بررسی پارامترهای مختلف کیفیت خاک د رنتیجه تغییر کاربری اراضی تراس بندی شرق استان گلستان واقع در حوضه آبخیز چهل چای انتخاب شد درمجموع شصت نمونه از دو کاربری شاهد و تراس بندی از لایه سطحی ۳۰-۰ سانتی متر ی برداشته شد. نتایج این مطالعه نشان داد که تراس بندی با تغییر برخی از پارامترهای کیفیت خاک باعث کاهش هدررفت آب و خاک در حوضه آبخیز چهل چای شده است.