سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس کنفرانس ملی لجستیک و زنجیره تامین

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

حامد جعفرزنجانی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد نراق

چکیده:

برحی از کشورهای صاحب نام و یا کشورهای درحال توسعه درزمینه آموزش عالی دارای جایگاه های ممتازی درصحنه رقابت بین الملل می باشند بسیاری ازموسسات خدماتی آموزشی درزمینه موفق و پیشتاز بوده اند کهدرحال حاضر نامی از آنهابه چشم نمی خورد بسیاری از متخصصان علم مدیریت و برنامه ریزی همچون فردآر دیوید و جی ایوید هانگر راه حل چالشهای سازمانی را درمفاهیمی همانند اهداف خط و مشی، ماموریت و سیاسیت های کلان یک موسسه جستجو می نمایند ماهیت وجودهرسازمانی براساس اهداف مشخصی استکه سطوح مختلف سازمان سعی می نمایند با برنامه ریزی به اهداف تعریف شده دستیابند برنامهریزی فراندی استکه دارای مراحل مشخص و بهم پیوسته برای تولید یک خروجی منسجم درقالب سیستمی هماهنگ از تصمیمات می باشد براساس این تعریف تصمیم گیری های مقطعی و ناپیوته و اتخاذ سیاستها برای پیشبرد سازمان درزمان حال یا آینده برنامه ریزی اطلاق نمی گردند بیشتر برنامه ریزی ها براساس دیدگاه عقلایی دارای شکل آرمانها و اهداف – طرح ها و اقدامات – منابع مورد نیاز می باشنددرمدلهایی همانند مدیر برایسون مدل هیل مدل BCG و مدل gE ابتدا آرمانها و اهداف سازمان تبیین شده سپس طرح ها و اقدامات لازم تعیین و درنهایت منابع مورد نیاز برای انجام براوردمی گردند.