سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دهمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

نوذر اکبری – استادیار دانشگاه هوایی شهید ستاری

چکیده:

هدف ازاین تحقیق بررسی ناپایداری احتراق براساس تداخل انرژی اکوستکیی اغتشاشی با شعله می باشد دراین تحقیق که براساس رابطه فلاکس انرژی آکوستکی بنا نهاده شده است اختلاف فلاکس انرژی آکوستیکی در دو رف شعله معیار محاسبات بررسی ناپایداری احتراق در محفظه های موتور توربین گازی میب اشد این تحقیق برپایه مدل ریاضی توسعه داده شده توسط چوChu) می باشد با این تفاوت که درمدل چو اغتشاشات بصورت عمود برصفحه شعله برخورد می کرد و لیکن در این تحقیق اغتشاشات با زاویه q به صفحه شعله برخورد می کنند نتایج بدست آمده ازاین پژوهش نشان میدهد که ماکزیمم رشد امواج اکوستیکی توسط شعله تنها وقتی می تواند انرژی به میدان اکوستیکی اضافه کندکه مقدار اختلاف فاز بین نوسانات فشار ونوسانات سرعت شعله کمتر از ۹۰ درجه باشد نکات برجسته ای که ازاین تحقیق بدست می آید نشان میدهد که دراثر تداخل بین موج آکوستیک و شعله انرژی تولید می شود این انرژی تولید شده وابسته است به پارامترهای ازقبیل زاویه برخورد موج آکوستیک با شعله، عدد ماخمحوری جریان جرمی سرعتشعله، پرش دما دردو طرف شعله نسبت حرارت مخصوص جریان جرمی و پارامترپاسخ پذیری سرعت شعله می باشد که دراین تحقیق اثرهر کدام مورد بررسی قرارگرفته شده است.