سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

طاهره علمشاهی – گروه گیاهپزشکی دانشگاه زنجان
مرضیه صفرالهی –
مرتضی موحدی فاضل –

چکیده:

در این تحقیق که بر روی سوسک چهار نقطه ای حبوبات در دانشگاه زنجان و در سال ۱۳۹۰ انجام شد تأثیر غلظت های مختلف ترکیباتی همچون عصاره سیر، آدمیرال(EC%10) ، سوربیتول و نیم آزال تی اس(EC%1) روی میزان تفریخ تخم سوسک چهارنقطه ای حبوبات مورد بررسی قرار گرفت. غلظت های مورد آزمون بصورت، عصاره سیر(۵، ۱۰، ۲۵، ۵۰ و ۱۰۰%)، آدمیرال(۰٫۱، ۰٫۲، ۰٫۴، ۰٫۵ و ۰٫۷۵ میلی لیتردرهزار)، نیمازال (۲۰، ۴۰، ۸۰، ۱۶۰ و ۳۲۰ میکرولیتر در هزار) و سوربیتول (۵،۱۰،۲۰،۴۰،۶۰ %) انتخاب و در قالب پنج تکرار و هر تکرار حداقل حاوی ده تخم یک روزه سالم اجرا گردید. در تیمار شاهد فقط از آب استفاده شد. نتایج بدست آمده حاصل از آزمون فاکتوریل بیانگر تفاوت معنی دار سموم ، غلظت ها و اثرات متقابل آنها میباشد(P<0.001). بیشترین میزان تلفات تخم در غلظت ۶۰% سوربیتول با درصد میانگین ۹۴٫۹۲±۶٫۳۱ و کمترین کارایی در غلظت ۱۶۰ میکرولیتر در هزار نیم آزال با میانگین درصد۲۹٫۰۸±۶٫۳۱ مشاهده شد . همچنین درصد میانگین تلفات شاهد ۶٫۳۱ ۷٫۶۹± ثبت گردید. بطور کلی مقایسه ی ترکیبات فوق نشان می دهد که سوربیتول بامیانگین ۷۴٫۲۳±۲٫۵۷ درصد بیشترین ونیمازال با ۳۲٫۶۵±۲٫۵۷ دارای کمترین تلفات بودند.