سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سی و یکمین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

جعفر شهریور قوزوللو – ایران، کارشناسی ارشد مهندسی فرآوری موادمعدنی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
یونس شکاریان – ایران، کارشناسی ارشد، مهندسی اکتشاف معدن، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
بهرام رضایی – ایران، استاد، دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران، دانشکده مهندسی معدن و معدن
فیروز علی نیا – ایران، استادیار، دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران، دانشکده مهندسی معدن

چکیده:

تخلخل سطحی ذرات، از جمله خواص فیزیکی موثر بر شناورسازی میباشد. به منظور بررسی تاثیر این پارامتر بر سینتیک شناورسازی ذرات در محدوده ابعادی درشت ذرات، نمونه کوارتز خرد شده توسط ٢۵٠ + میکرون انتخاب شد. سپس با اعمال اسید فلوریدریک در زمان – آسیای گلولهای در محدوده ٣٠٠ معین بر سطح کوارتز خرد شده، تخلخلهای سطحی متفاوتی ایجاد شد. تخلخل سطحی متفاوت ایجاد شده در سطح ذرات پس از بررسی با میکروسکوپ الکترونی روبشی با استفاده از نرم افزار آنالیز تصویر اندازه گیری شد، به صورتی که تحت شرایط بهینه، ذرات بدون تخلخل دارای بازیابی شناورسازی و سینتیک شناورسازی به ترتیب ۹۰/۲۳ درصد و ۶/۳۲۴ min-1 داشتند. ذرات با تخلخل سطحی ۰/۲۰۱ ، ۰/۵۱۷ ، ۱/۱۹۴ و ۴/۰۰۷ درصد دارای بازیابی شناورسازی به ترتیب ۹۱/۳۲۴۰ ، ۹۲/۰۲۱۴ و ۷/۰۵۰ min-1 داشتند. نتایج نشان داد که با افزایش تخلخل سطحی در این محدوده، بازیابی و سینتیک شناورسازی افزایش قابل توجهی یافت.