سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

مجید قصاب محمد آبادی – دانشجوی کارشناسی ارشد علف های هرز، دانشگاه آزاد گلبهار
سید مجتبی سعادت – کارشناس کشاورزی، مزرعه نمونه آستان قدس رضوی
حسن بیات – دانشجوی کارشناسسی ارشد، گروه علوم باغبانی، دانشگاه فردوسی مشهد
سید حسین نعمتی – عضو هیئت علمی و استادیار گروه علوم باغبانی، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

حصول عملکرد بالا در تولید سبزیجات فضای باز مستلزم انطباق مراحل رشد رویشی و زایشی گیاه با شرایط جوی مساعد از طریق انتخاب بهترین تاریخ کشت است. به منظور بررسی تاثیر تاریخ کشت (۱ و ۱۵ و ۳۰ اردیبهشت ماه و ۱۵ خرداد ماه) بر عملکرد گوجه فرنگی، آزمایشی بر پایه طرح بلوک های کامل تصادفی در مزرعه نمونه آستان قدس رضوی واقع در شهرستان مشهد در سال ۱۳۸۹ به اجرا در آمد. نتایج نشان داد که اثر تاریخ کاشت بر عملکرد محصول و طول دوره رویشی معنی دار بود. تاریخ های کشت ۳۰ اردیبهشت و ۱۵ خرداد به طور معنی داری عملکرد محصول را نسبت به تاریخ کشت های ۱ و ۱۵ اردیبهشت ماه کاهش دادند. بالاترین میزان عملکرد (۶۳/۶ تن) در تاریخ ۱۵ اردیبهشت ماه ب هدست آمد. طول دوره رویشی و تعداد روز تا اولین برداشت با تاخیر در کشت کاهش یافتند به طوریکه در تاریخ کشت ۱۵ خرداد کمترین طول دوره رویشی و تعداد روز تا اولین برداشت مشاهده شد. بر اساس نتایج به دست آمده از این تحقیق می توان عنوان کرد که نیمه اول اردیبهشت ماه بهترین تاریخ کشت گوجه فرنگی برای حصول بالاترین عملکرد است.