سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

امین عباسی مقدم – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت
علی عبادی – استادیار دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده:

تاثیر تاریخ کاشت و کود نیتروژن برعملکرد و اجزای عملکرد سورگوم دانه ای بررسی شد دراین آزمایش چهارسطح کود نیتروژن شامل شاهد ۰ و ۱۰۰و۱۵۰و۲۰۰ کیلوگرم درهکتار به عنوان عامل اصلی و ۳تاریخ کاشت شامل ۲/۳۰و۳/۱۵و۳/۳۰ به عنوان عامل فرعی درنظر گرفته شدند آزمایش بصورت کرتهای یکبارخرده شده درقالب طرح بلوک های کامل تصادفی درسه تکرار انجام شد مصرف نیتروژن موجب افزایش معنی دارعملکرد و اجزای عملکرد گردید نتایج نشان دادکه بالاترین عملکرد و اجزای عملکرد مربوط به تاریخ کاشت اول بود.