سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

ناظر آریان نیا – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
محمدرضا عنایت قلی زاده – کارشناس ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر و دانشجوی دکتری
مهران شرفی زاده – عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی صفی آباد دزفول

چکیده:

به منظور بررسی تأثیرات تاریخ کاشت و رقم بر شاخصهای رشد و عملکرد ماش، آزمایشی در مزرعه پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزی صفی آباد دزفول در تابستان سال ۱۳۸۸ انجام شد. این آزمایش به صو رت فاکتوریل در قالب بلو کهای کامل تصادفی که در آن تاریخ کاشت در سه سطح اول تیرماه، ۱۵ تیرماه و ۳۰ تیر ماه و رقم در چهار سطح به نامهای گوهر، CN-9-3 ،VC3960-8 ،NM92 در چهار تکرار انجام گرفت. در این طرح صفات عملکرد اقتصادی، عملکرد بیولوژیکی، شاخص برداشت، طول غلاف و ارتفاع بوته اندازه گیری شد. نتایج آزمایش نشان داد که تاریخ کاشت بر عملکرد بیولوژیکی، عملکرد اقتصادی، شاخص برداشت، ارتفاع بوته و طول غلاف تأثیر بسیار معن یداری در سطح ۱٫/. داشت و تاریخ کاشت یکم تیر ماه برای همه صفات مورد بررسی به استثناء طول غلاف مناسب ترین تاریخ کاشت بوده است. ارقام مورد بررسی بر تمام صفات اثر بسیار معنی داری گذاشت و رقم NM92 برای همه صفات به استثناء شاخص برداشت بهترین رقم بوده است. اثرات متقابل رقم و تاریخ کاشت بر تمام صفات به استثنا شاخص برداشت تأثیر بسیار معنی داری در سطح ۱٫/. داشت و بر روی شاخص برداشت در سطح ۵٫/. معنی دار بود. به طورکلی بر اساس نتایج حاصله تاریخ کاشت یکم تیر ماه مناسب ترین تاریخ کاشت و رقم NM92 مناسب ترین رقم در این آزمایش می باشند.