سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حسن صیادخانلو – دانشجویکارشناسی ارشد
آژنگ جاهدی – اعضای هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی همدان

چکیده:

به منظور کنترل انگل گل جالیز درمزارع سیب زمینی آزمایشی بصورت اسپلیت فاکتوریل درقالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار درسال ۱۳۹۰ دراراضی مرکز تحقیقات کشاورزی همدان که دارای سابقه شدید آلودگی طبیعی به بذرگل جالیز بود انجام شد فاکتور اول تاریخ کاشت درسه سطح ۲۰ فروردین و ۱۰و۳۰ اردیبهشت و فاکتور دوم مراحل سمپاشی شامل دو سطح دو مرحله و سه مرحله و فاکتور سوم شامل نوع علف کش درسه سطح علف کش سولفوسولفورون آپیروس به میزان ۲۵ گرم ماده موثره درهرهکتار و علف کش ریم سولفورون متیل تیتوس به میزان ۴۰ گرم ماده موثره درهکتار و عدم مصرف علف کش تیمارشاهد بود نتایج تحقیق نشان داد که تعداد ساقه گل جالیز و متوسط ارتفاع ساقه گل جالیز درسطح پنج درصد معنی دار شد و تاریخ کاشت اول خسارت گل جالیز را به میزان ۳۰/۱۸درصد کاهش داده است و همچنین افزایش عملکرد سیب زمینی مربوط به تاریخ کاشت اول با علف کش ریم سولفورون متیل بود که توانست عملکرد را نسبت به تیمارشاهد ۲۸۶/۴۳ درصد افزایش دهد.