سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سیدداود پروری اصل – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت،دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
مجتبی علوی فاضل – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزستان
محمدرضا دادنیا – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزستان
بابک دیده بان – کارشناس ارشد زراعت،مدرس دانشگاه پیام نور مرکز بهبهان

چکیده:

به منظور بررسی اثر تاریخ کاشت بر میزان کلروفیل ارقام کلزا در امیدیه آزمایشی در سال زراعی ۰۹۳۱ به صورت فاکتوریل درقالب طرح بلوک های کامل تصادفی با ۳ تیمار شامل سه تاریخ کاشت ۱۳۹۰/۰۸/۲۰و۱۳۹۰/۰۹/۲۰و۱۳۹۰/۱۰/۲۰ با سه رقم شامل هایولا ۱۱۰ و هایولا ۹۱۰ و RGS003 اجرا شد نتایج نشان داد تیمار رقم برمقدار کلروفیل درسطح پنج درصد و تاریخ کاشت در سطح یک درصد معنی دار بودند ولی بر هم کنش رقم و تاریخ کاشت تاثیر معنی داری نشان ندادند