سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سیدسجاد موسوی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات ت
سیدمحمدجواد میرهادی – استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهرا
علی اکبر ایمانی – استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل
علی محمدپورخانقاه – عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل

چکیده:

تاریخ کاشت به دلیل حساسیت زیاد سویا به طول روز بیش از هر عامل دیگری بر بازدهی سویا مؤثر است. از این رو به منظوربررسی اثرات تاریخهای مختلف کاشت، درصد روغن و پروتئین، و برخی صفات فنولوژیکی ارقام سویا، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک کامل تصادفی باسه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل به مرحله اجرا درآمد. دراینآزمایش فاکتور اول تاریخ کاشت، با چهار سطح ( ۶، ۱۵ ، ۲۵ خرداد و ۵ تیر) و فاکتور دوم شامل دو رقم (ویلیامز و L17 ) بود. نتایج تجزیه واریانس صفات ارزیابی شده نشان داد که بین ارقام مورد ارزیابی از نظر کلیه صفات اختلاف معنی داری وجود نداشت. این در حالی است که بین تاریخهای مختلف کاشت از نظر کلیه صفات مورد مطالعه اختلاف معنی داری وجود داشت. بررسی ها نشان دادند که اثر متقابل تاریخ کاشت با رقم برای همه صفات مورد مطالعه غیر معنی دار بود. مقایسه میانگین صفات اندازه گیری نشان داد که تاریخ های ۶ و ۱۵ خرداد برای روز از کاشت تا ۵۰ درصد گلدهی، درصد روغن و پروتئین در یک گروه قرار گرفتند. همچنین صفات یاد شده در ان تاریخ های کاشت بیشترین ارزش را داشتند. بررسی ها نشان داد، روز از کاشت تا ۵۰ درصد غلاف دهی و نیز عملکرد روغن تاریخ کاشت ۶ خرداد بالاترین ارزش را به خود اختصاص داده بودند. با توجه به نتایج به دست آمده مشاهده گردید که با تاخیر در کاشت به دلیل از دست رفتن زمان های مناسب برای رشد، گیاه به پتانسیل بالقوه خود نمی رسد و باعث کاهش عملکرد می شود. از این رو به نظر می رسد تاریخ کاشت ۶ خرداد برای اقلیم سرد سیر اردبیل قابل توصیه باشد