سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سیدداود پروری اصل – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت،دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
مجتبی علوی فاضل – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزستان
محمدرضا دادنیا – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزستان

چکیده:

به منظور بررسی اثر تاریخ کاشت بر میزان کلروفیل ارقام کلزا در امیدیه آزمایشی در سال زراعی ۰۹۳۱ به صورت فاکتوریل درقالب طرح بلوک های کامل تصادفی با ۳ تیمار شامل سه تاریخ کاشت ۱۳۹۰/۰۸/۲۰و۱۳۹۰/۰۹/۲۰و۱۳۹۰/۱۰/۲۰ با سه رقم شامل هایولا ۱۱۰ و هایولا ۹۱۰ و RGS003 اجرا شد نتایج نشان داد تیمارهای رقم برتعداد غلاف دربوته دانه درغلاف ارتفاع بوته قطرساقه وزن هزاردانه و عملکرد دانه درسطح احتمال یک ردصد منی دار شد ولی تیمار رقم برطول غلاف درسطح احتمال پنج درصد معنی دار شد تیمارتاریخ کاشت برتعدادغلاف دربوته و عملکرد درسطح یک درصد معنی دار شد و برصفت دانه درغلاف درسطح پنج درصد معنی دار شد ولیبرصفات طول غلاف ارتفاع بوته قطرساقه و وزن هزاردانه معنی دار نشد