سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سیدداود پروری اصل – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت،دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
مجتبی علوی فاضل – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزستان
محمدرضا دادنیا – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزستان
بابک دیده بان – کارشناس ارشد زراعت،مدرس دانشگاه پیام نور مرکز بهبهان

چکیده:

به منظور بررسی اثر تاریخ کاشت بر میزان کلروفیل ارقام کلزا در امیدیه آزمایشی در سال زراعی ۰۹۳۱ به صورت فاکتوریل درقالب طرح بلوک های کامل تصادفی با ۳ تیمار شامل سه تاریخ کاشت ۱۳۹۰/۰۸/۲۰و۱۳۹۰/۰۹/۲۰و۱۳۹۰/۱۰/۲۰ با سه رقم شامل هایولا ۱۱۰ و هایولا ۹۱۰ و RGS003 اجرا شد نتایج تجزیه واریانس نشان داد تیمارهای رقم وبر هم کنش رقم و تاریخ کاشت بر شاخص برداشت در سطح یک درصد و تیمار تاریخ کاشت در سطح پنج درصد بر این صفت معنی دار بودند نتایج مقایسه میانگین نشان داد در تیمارهای تاریخ کاشت بیشترین شاخص برداشت با ۳۰/۷ درصد بهتاریخ کاشت اول متعلق بود و کمترین شاخص برداشت با ۰۰ درصد به تاریخ کاشت سوم متعلق بود نتایج تجزیه واریانس نشان داد تیمارهای رقم و بر هم کنش رقم و تاریخ کاشت بر عملکرد بیولوژیک در سطح یک درصد و تیمار تاریخ کاشت در سطحپنج درصد بر این صفت معنی دار بودند نتایج مقایسه میانگین نشان داد در تیمارهای تاریخ کاشت بیشترین عملکرد بیولوژیک با ۳۳۱۱ گرم در مترمربع به تاریخ کاشت اول متعلق بود و کمترین عملکرد بیولوژیک با ۳۹۱۹ گرم به تاریخ کاشت سوم متعلق بود