سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سیدداود پروری اصل – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت،دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
مجتبی علوی فاضل – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزستان
محمدرضا دادنیا – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزستان
بابک دیده بان – کارشناس ارشد زراعت،مدرس دانشگاه پیام نور مرکز بهبهان

چکیده:

به منظور بررسی اثر تاریخ کاشت بر میزان کلروفیل ارقام کلزا در امیدیه آزمایشی در سال زراعی ۰۹۳۱ به صورت فاکتوریل درقالب طرح بلوک های کامل تصادفی با ۳ تیمار شامل سه تاریخ کاشت ۱۳۹۰/۰۸/۲۰و۱۳۹۰/۰۹/۲۰و۱۳۹۰/۱۰/۲۰ با سه رقم شامل هایولا ۱۱۰ و هایولا ۹۱۰ و RGS003 اجرا شد نتایج نشان داد تیمار رقم بردرصد روغن درسطح احتمال یک درصدمعنیدار شد ولی برصفات فیزیولوژی گیاه شامل شاخص سطح برگ سرعت رشد محصول دوام سطح برگ سطح برگ ویژه و سرعت رشد نسبی گیاه معنی دار نشد وتیمار تاریخ کاشت برشاخص سطح برگ سرعت رشد محصول و سرعت رشد نسبی گیاه درسطح احتمال یک درصد معنی دار شد