سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی مدیریت کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

شهرزاد قابلی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان
ناصر خدابنده – دکتری فیزیولوژی گیاهی
کریم فارسی نژاد – کارشناس ارشد زراعت

چکیده:

به منظور بررسی اثرات تاریخهای مختلف کاشت برمراحل رشد و نمو چهار رقم سویا آزمایشی در سال زراعی ۸۹-۸۸ در مزرعه شخصی در شهرستان مرودشت اجرا گردید آزمایش بصورت کرتهای خرد شده در قالب طرح پایه بلوکهایکامل تصادفی با سه تکرار انجام گرفت عاملهای رقم شامل چهار سطح ویلیامز، سحر، M7,L17 درکرتهای فرعی و تاریخ کاشت شامل سه سطح ۸، ۱۸ و ۲۸ تیرماه درکرت اصلی قرارگرفتند نتایج نشان داد با تاخیر در کاشت تعدادرز از سبز شدن تا گلدهی در کلیه ارقام ورد بررسی افزایش یافت و تعداد روز از زمان کاشتتا گلدهی با GDD رابطه معناداری نداشت اثر تاریخ کاشت برارتفاع بوته ارتفاع اولین گره از سطح خاک عملکرد دانه و شاخص برداشت در سطح ۱% معنی دار شد با تاخیر در کاشت ارتفاع بوته عملکرد دانه ارتفاع اولین گره از سطح خاک و شاخص برداشت کاهش یافت.