سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

امین فرنیا – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد
کامران کریمی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت
علی جلیلیان – عضو هیئت علمی مرک زتحقیقات کرمانشاه

چکیده:

به منظوربررسی اثرتاریخ کاشت بر۱۴هیبریدزودرس جدیدذرت این آزمایش بصورت اسپلیت پلات درقالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با ۴تکرار درسال ۸۹ درایستگاه تحقیقات کشاورزی اسلام آباد غرب انجام شد تاریخهای کاشت ۲۵خرداد و۵تیرماه و ۱۴هیبرید ذرت به ترتیب به عنوان فاکتوراصلی و فرعی مورد بررسی قرارگرفتند نتایج نشان داد تاریخ کاشت اثرمعنی داری برعملکرد دانه و سایرصفات به غیر ازتعدادبرگ و شاخص مقدار کلروفیل داشت میزان تمام صفات مورد بررسی درتاریخ کاشت اول بیشتر بود عملکرد دانه درتاریخ کاشت دوم نسبت به تاریخ کاشت اول به میزان ۹/۴۸% کاهش یافت به علاوه اثرهیبرید برتمام صفات مورد ارزیابی معنی دار بود حداکثر عملکرد دانه درارقام شاهد Ksc500 Ksc400 به دست آمد و از بین ارقام امیدبخش نیز بیشتیرن میزان عملکرد مربوط به هیبریدهای KE76010/121 × K1264/5-1 ، KE76009/122 × K1264/5-1 وKE76009/173 × K1264/5-1 بود که با ارقام شاهد تفاوت معنی داری نشان ندادند