سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش تخصصی توسعه کشاورزی استانهای شمالغرب کشور

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

بابک جعفرزاده – دانش آموخته کارشناسی ارشد زراعت
علی کلایی – عضو هیئت علمی موسسه پژوشهای برنامه ریزی اقتصادکشاورزی و توسعه روستای
حجت اسفرم مشگین شهر – کارشناسی ارشد زراعت
مهناز محمدزاده نصرآبادی – عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور مشگین شهر

چکیده:

به منظور بررسی تاثیر تاریخکاشت برعملکرد اجزای عملکرد و برخی از خصوصیات فیزیولوژیکی ارقام مختلف کلزا آزمایشی به صورت فاکتوریل درقالب بلوکهای کامل تصادفی درسال زراعی ۱۳۸۸ درمرکز خدمات جهاد کشاورزی مشگینغربی انجام شد تیمارهای مورد بررسی شامل چهار تاریخ کاشت به فاصله زمانی ۱۵ روز ۱۰ فروردین ، ۲۵ فروردین، ۹ اردیبهشت، ۲۴ اردیبهشت و سه رقم کلزای بهاره ساری گول، هایولا ۴۰۱ و RDF003 بودند تجزیه واریانس داده ها نشان داد تعداد خورجین در بوته تعداد دانه در خورجین وزن هزار دانه عملکرد دانه مورد مطالعه قرارگرفت تعدد خورجین دروبتهوزن هزار دانه عملکرد دانه عملکرد بیولوژیک عملکردکاه و کلش تحت تاثیر رقم قرار داشتند تعداد دانه در خورجین عملکرد دانه عملکرد بیولوژیک تحت تاثیر متقابل تاریخ کاشت در رقم قرار داشتند نتایج حاصله نشان داد بهترینعملکرد اقتصادی از تاریخ کاشت اول ۱۰ فروردین بهدست آمده رقم هایولا ۴۰۱ هم از نظر عملکرد و هم از نظر زودرس بودن برای منطقه مورد آزمایش مناسب تر می باشد.