سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محسن زکاوت – دانشگاه آزاد اسلامی
جلیل اجلی –

چکیده:

به منظور بررسی تاثیر تاریخ کشت ها یمختلف برعملکرد اجزای عملکرد صفات زراعی و میزان گسترش بیماریهای قارچی درارقام امیدبخش جو دردشت مغان آزمایشی درمزرعه تحقیقاتی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل مغان درپارس آباد بصورت اسپلیت پلات برپایه بلوکهای کامل تصادفی درسه تکرار اجرا شد فاکتورهای آزمایشی شامل سه تاریخ کاشت ۳۰ مهرو۱۵آبان و ۳۰آبان درکرتهای اصلی و ارقام جو ۶رقم و لاین امیدبخش درکرتهای فرعی قرارگرفتند نتایج تجزیه واریانس نشان داد که بین تاریخهای مختلف کاشت و نیز ارقام و لاین های این ازمایش برای بیشترصفات مورد بررسی اختلاف معنی داری وجود داشت اثرمتقابل تاریخ کاشت و لاین به غیر ازصفات تعداددانه درسنبله و وزن کل بوته معنیدارنشد مقایسه میانگین عملکرد دانه نشان داد که حداکثر محصول به لاین شماره ۲ با ۳/۲۳۴ تن درهکتار اختصاص داشت تعداددانه درسنبله این لاین درمقایسه با بقیه لاین ها و ارقام بیشتر بود عملکرد دانه تاریخ کشتسوم ۳۰ ابان ۲/۸۹۵ تن درهکتار درمقایسه با تاریخ های کاشت زودبالاتر بود.