سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

یاسمین زرخواه – دانشجوی کارشناسی ارشد شناسایی و مبارزه با علفهای هرز،
مرجان دیانت – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات،

چکیده:

علفهای هرز از جمله تنشهای بیولوژیکی است که کنترل آنها میتواند در رسیدن به عملکردهای بالا کمک نماید. این آزمایش به منظور بررسی تأثیر تاریخ و تراکم کاشت سیبزمینی بر مدیریت علفهای هرز در سال زراعی ۸۸۱۱ در اردبیل اجراشد. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار انجام شد. فاکتورهای مورد مطالعه شامل سه ۶و ۸۲ بوته در مترمربع( سیبزمینی بود. نتایج نشان ، تاریخ کاشت ) ۵اردیبهشت، ۰۲ اردیبهشت و ۴ خرداد( و سه تراکم کاشت ) ۴داد که تاریخهای مختلف کاشت سیبزمینی تأثیر معنیداری بر تراکم کل و وزن خشک علفهایهرز داشت. به طوریکه یکماه -تأخیر در کاشت سیبزمینی تراکم و وزنخشک علفهایهرز را بیش از ۴ برابر کاهش داد. افزایش تراکم کاشت از ۴ به ۸۲ بوته در مترمربع نیز ۴۸ درصد تراکم علفهایهرز را کاهش داد. نتایج آزمایش نشان میدهد که با تغییر تراکم و تاریخ کاشت میتوان شرایط رقابتی گیاه زراعی را افزایش و تأثیر منفی علفهای هرز را کاهش داد.