سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سعید غفاری – دانشجوی کارشناسی ارشد آگرواکولوژی
محمود پوریوسف میاندواب – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی مهاباد
عبداله حسن زاده قورت تپه – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات و منابع طبیعی آ.غ

چکیده:

به منظور بررسی اثر تاریخ کاشت ومحلول پاشی با محرک های رشد دالجین ، کدامین ۱۵۰ هوموس PK و هورت پلاس برعملکرد روغن و اجزا عملکرد آفتابگردان رقم بومی آذربایجان طرحی بصورت اسپلیت پلات در قالب بلوکهای کامل تصادفی که شام لسه تاریخ کاشت و ۵محلول پاشی در ایستگاه ساعتلوی ارومیه در سال زراعی ۸۹ انجام شد صفاتیکه دراین طرح مورد اندازه گیری قرارگرفت عبارتند از:ارتفاع بوته، قطر طبق، عملکرد دانه درصد روغن . سپس نتایج را با نرم افزار SAS مورد ارزیابی قرارگرفت. نتایج نشان میدهد که از نظر آماری در سطح احتمال ۵% درتاریخ کاشتهای متفاوت ارتفاع بوته، قطر طبق، عملکرد دانه درصد روغن اختلاف معنی داری با همدیگر دارند در محللو پاشی با محرکهای رشد مختلف نسبت به شاهد قطر طبق در سطح ۵% هیچ اختلاف معنی داری مشاهده نشد.