سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

رضا مظلومی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت
حمید مدنی – دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
حسین زینعلی – استادیار سازمان تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان
مهدی چنگیزی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

چکیده:

این آزمایش با استفاده ازکرت های یکبارخردشده درقالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار طی سال زراعی ۹۰-۸۹ درشهرستان آران و بیدگل اجرا شد تاریخ کاشت ۲۰اردیبهشت ماه ۲۰خردادماه و ۲۰تیرماه به عنوان سطوح عامل اصلی و ارقام کنجد شامل رقم اولتاین رقم دشتستان ۲ و توده محلی اصفهان به عنوان سطوح عامل فرعی انتخاب شدند نتایج نشان داد که اثررقم تاریخ کاشت و اثرات متقابل آنها برصفات مرفولوژیک کنجد تفاوت معنی داری نشان داد دامنه تغییرات عملکرد دانه درهکتار دربین ارقام از۱/۲ تن تا ۲ تن درهکتار تابع تاریخهای مختلف کاشت متفاوت بود بیشترین مقدار متعلق به رقم دشتستان ۲ و کمترین آن متعلق به واریته اولتاین بود بیشترین عملکرد دانه درهکتار درتاریخ کاشت دوم بدست آمد. رقم دشتستان ۲ ازنظر ارتفاع بوته تعدادکپسول دربوته و شاخص سطح برگ و درنهایت عملکرد بالاتری برخوردار بود.