سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سعیده فولادوند – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد
امین فرنیا – استادیار گروه زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد
کاظم طالشی – استادیار گروه زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد
امین فتحی – عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام

چکیده:

گیاهان روغنی از نظر تأمین انرژی مورد نیاز انسان و دام، از جایگاه ویژه ای در بین محصولات زراعی برخوردارند و یکی از باارزشترین محصولات کشاورزی محسوب می شوند. به منظور بررسی تاثیر تاریخ برداشت بر عملکرد ارقام و لاین های پیشرفتهگلرنگ در شرایط دیم منطقه معتدل سرد خرم آباد، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با ۴ تکرارو ۱۱ لاین در سال ۱۳۳۱ به اجرا در آمد. نتایج نشان داد که رقم تأثیر معنیداری بر تمام صفات مورد بررسی داشت، بطوریکه بیشترین تعداد دانه در غوزه، وزن هزار دانه و عملکرد دانه، در ارقام PI 235658 ، PI 25268 ، PI 23755 به مقدار ۱۱/۵ عددو۳۴/۴گرم و ۹۶۶/۷کیلوگرمدرهکتار بدست آمد .