سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

سعیده فولادوند – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد
امین فرنیا – استادیار گروه زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد
کاظم طالشی – استادیار گروه زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد
امین فتحی – عضو باشگاه پژوهشگران دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام

چکیده:

به منظور بررسی تاثیر تاریخ برداشت بر عملکرد روغن ارقام و لاین های پیشرفته گلرنگ در شرایط دیم منطقه معتدل سرد خرم آباد، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با ۴ تکرار و ۱۱ لاین در سال ۱۳۳۱ در شرایط مزرعه ایبه اجرا در آمد. نتایج نشان داد که رقم تأثیر معنیداری بر تمام صفات مورد بررسی داشت، بطوریکه بیشترین عملکرد روغن و عملکرد دانه، در ارقامPI 235658 ، PI 23755 به مقدار ۳۲۵/۶کیلوگرم درهکتار و ۹۶۶/۷ کیلوگرم درهکتار بدست آمد تاریخ برداشت نیز تأثیر معنیداری بر تمام صفات مورد بررسی داشت، بطوریکه بیشترین عملکرد روغن و عملکرد دانه، در تاریخ برداشت بهموقع )دیر هنگام( به مقدار۳۴۱/۶کیلوگرم درهکتار و ۱۰۴۴/۰۳کیلوگرم در هکتار بدست آمد.