سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی بیابان

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

آرزو علیزاده – دانشجوی کارشناسی ارشد مرتعداری، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی، دا
قاسمعلی دیانتی تیلکی – دانشیار گروه مرتعداری، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی، دانشگاه تر
بهنام ناصریان خیابانی – کارشناس ارشد اصلاح نباتات، پژوهشکده کشاورزی، پزشکی و صنعتی هسته­ای کر

چکیده:

وBromus inermis گونه ای چندساله و از خانواده گندمیان است که از نظر مرتعی و علوفه ای گونه ای با اهمیت محسوب می شود. در این تحقیق بررسی تاثیر پرتو گاما بر سرعت و درصد جوانه زنی بذر Br.inermis مورد ارزیابی قرار گرفت. جهت انجام این تحقیق بذر گونه مورد مطالعه با استفاده از کبالت ۶۰ در دزهای ۳، ۶، ۱۵، ۲۰، ۳۰، ۵۰، ۱۰۰ و ۱۵۰ گری تحت تاثیر تابش پرتو گاما قرار گرفتند، سپس در سه تکرار برای هر تیمار و در هر تکرار تعداد ۵۰ عدد بذر پرتو دهی شده در قالب طرح آزمایشی کاملا تصادفی کشت شد و صفات درصد و سرعت جوانه زنی برای بذور کشت شده در پتری دیش ها ارزیابی شد. نتایج حاصل از مقایسه میانگین ها نشان داد که بین تیمارهای مختلف و همچنین تیمار شاهد با بذور پرتودهی شده در سطح ۵ درصد اختلاف معنی دار وجود داشت. در تیمار با دز ۲۰ گری پرتو گاما بیشترین تاثیر مثبت بر جوانه زنی و در دز ۱۵۰ گری کمترین میزان جوانه زنی مشاهده شد.