سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد خرمیان – دانشجوی دوره دکتری دانشگاه شهید چمران اهواز و عضو هیئت علمی موسسه تحق
سعید برومندنسب – استاد دانشگاه شهید چمران اهواز
فریبرز عباسی – عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی- کرج
سیدرضا اشرفی زاده – عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی- دزفول

چکیده:

این تحقیق با هدف بررسی اثر بی خاک ورزی بر برخی پارامترهای فیزیکی خاک و رشد ریشه و بهره وری آب آبیاری ذرت دانه ای در اراضی مرکز تحقیقات کشاورزی صفی آباد صورت گرفت. آبیاری ها مطابق برنامه اعمال و در طول دوره رشد، خصوصیات فیزیکی خاک، طول و وزن ریشه و پارامترهای آبیاری اندازه گیری شد . آب مصرفی در شرایط استفاده از روش کاهش جریان و در شیب۰/۲% برای روش بی خاک ورزی و خاک ورزی مرسوم تقریبا یکسان اما میانگین رواناب تولیدی به ترتیب ۳% و ۱۴/۵% و میانگین سرعت نفوذ پایه به ترتیب ۱۱ و ۷ میلی متر در ساعت اندازه گیری شد. علی رغم اینکه جرم مخصوص ظاهری و شاخص مخروطی در لایه های مختلف تفاوت معنی داری نداشتند، این مقادیر در روش بی خاک ورزی و درلایه ۱۰-۰ سانتی متر بصورت نسبی کاهش یافتند . میانگین طول و وزن خشک ریشه در دو روش خاک ورزی برای دو مرحله ۳۴ و ۷۲ روز پس از کاشت بیانگر برتری نسبی روش بی خاک ورزی بود