سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

رئوف سید شریفی – دانشکده کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده:

به منظور بررسی تاثیر بیوپرایمینگ بذر با PGPR بر شاخص های جوانه زنی و رشد گیاهچه ارقام جو، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی در سه تکرار در سال زراعی ۱۳۸۸ در آزمایشگاه تکنولوژی بذر دانشکده کشاورزی اجرا گردید. فاکتورهای مورد بررسی شامل ارقام جو (ماکویی، لیسیوی و بهمن) و بیو پرایمینگ بذر با سویه های مختلف باکتری در چهار سطح ( باکتری ازروسپیریلیوم سویه کروکوکوم استرین ۵، ازتوباکتر لیپوفروم استرین OF، سودوموناس استرین ۱۸۶ و عدم تلقیح با باکتری به عنوان شاهد) بودند. نتایج نشان داد که تلقیح بذور با باکتری های محرک رشد اثر معنی داری روی رشد گیاهچه، وزن خشک ریشه چه و ساقه چه، درصد، سرعت و یکنواختی جوانه زنی داشت. در بین ارقام مورد بررسی نیز، از نظر شاخص های جوانه زنی تفاوت های معنی داری وجود داشت. به غیر از تیمار شاهد (عدم تلقیح بذر)، در بقیه موارد با تلقیح بذور شاخص های جوانه زنی افزایش نشان داد. با اینکه بواسطه بیوپرایمینگ بذر با با کتری های محرک رشد وزن خشک گیاهچه، طول ریشه چه و ساقه چه افزایش یافت ولی واکنش نسبت به نوع باکتری متفاوت بود. بذور تلقیح یافته با ابکتری ازوسپریلیوم از افزایش در طول ریشه چه، ساقه چه و نسبت ریشه چه و ساقه چه بیشتری در مقایسه با تلقیح با ازتوباکتر، سودوموناس ئ عدم تلقیح برخوردار بود.