سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

بابک عزیزی نیگجه – مسئول ایمنی و آتش نشانی ، شرکت مهندسی سپاسد، کارگاه سد گتوند علیا
علی شیری زاده – مدیریت HSEI شرکت مهندسی سپاسد، کارگاه سد گتوند علیا

چکیده:

سدسازی ب هعنوان یک صنعت پرخطر با شدت و تکرار بالای حادثه و تنوع بسیار بالای فعالیت مطرح است با توجه به ای نکه اکثر حوادث ، ناشی از خطای انسانی است با استفاده از علوم رفتاری و مدیریت رفتارهای فیزیولوژیک انسان م یتوان دلیل منطقی بسیاری از رفتارهای که تا پیش از این پیچیده به نظر م یرسید را با مستندات علمی و تجربی بیان کرد لذا با استفاده از بیوریتم که یکی از تاز هترین موضوعات در حوزه شناسایی ارگونومی ذهن است بتوان در تعیین حوادث ناشی از کار موثر باشد. در این مقاله با بررسی ۲۵۰ مورد حادثه رخ داده طی ۸ سال عملیات اجرایی بزر گترین سد خاکی کشور( سد گتوندعلیا شرکت مهندسی سپاسد) ، خطای انسانی ب هعنوان عامل اصلی بروز حوادث شناسایی شد و لذا باتوجه به تاریخ تولد، تعیین روزهای بحرانی افراد حادثه دیده و کسانی که بیش از یک حادثه داشت هاند و همچنین با مقایسه روزهای حادثه توسط نر مافزار Biorhythms calculator Free 2010 مشخص شد که ۵۷ % حوادث رخداده مربوط به روز بحرانی دوگانه ، ۱۷% مربوط ب هروز بحرانی سه گانه و ۳۵ % از افراد حادثه خیز در چند روز بحرانی دچار حادثه شد هاند. شایان ذکر است، با بررسی صورت گرفته روی جامعه آماری ۵۰ نفره از رانندگان کامیو نهای حمل مصالح که بی شترین در صد خطای انسانی را شامل م یشوند مشخص شد در صورت توجه به بیوریتم حوادث رخ داده با کاهشی به میزان % ۱۳۷ و افزایش راندمان کاری به میزان۶۵ % روب هرو بوده است