سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

امیرهوشنگ جلالی – عضو مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان

چکیده:

افزایش ماده آلی خاک ، تغذیه مناسب گیاه و توجه به سلامت محیط زیست از اهداف اصلی کشاورزی پایدار محسوب می گردد. به منظور بررسی تاثیر سطوح گوناگون بقایای گندمTriticum aestivum L.) نیتروژن وکمپوست بر ویژگیهای زراعی ذرتZea mays L.) رقم دبل کراس ۳۷۰ پژوهشی دو ساله ( ۱۳۸۷ و ۱۳۸۸ ) در مرکز تحقیقات کشاورزی دانشگاه شیراز (باجگاه) استان فارس انجام شد. سه میزان نیتروژن ( صفر ، ۱۲۵ و ۲۵۰ کیلوگرم در هکتار) به عنوان کرت های اصلی و ۵ تیمار کاربرد موادآلی ( شاهد، ،اختلاط بقایای گندم ۲۵ و ۵۰ درصد و کاربرد کمپوست ۵۰ و ۱۰۰ تن در هکتار ) بعنوان کرت های فرعی در یک طرح آماری یک بار خرد شده ، در چارچوب بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار بررسی گردید. ). عملکرد دانه بطور معنی دار تحت تاثیر مصرف کمپوست و کود نیتروژن قرار گرفت و بیشترین مقدار عملکرد مربوط یه تیمار ۲۵۰ کیلوگرم کود نیتروژن و مصرف ۱۰۰ تن کمپوست بود ( ۱۱۵۳۰ کیلوگرم در هکتار) . تیمار حفظ بقایا بهمراه نیتروژن نیزعملکرد دانه را نسبت به شاهد افزایش داد اما این افزایش کمتر از کاربرد تیمارهای کمپوست و کود نیتروژن بود. بکارگیری کمپوست جهت افزایش ماده آلی خاک در دو عمق ۱۵-۰ و۳۰-۱۵ سانتیمتری خاک بهتر از تیمار حفظ بقایای گیاهی بود. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که کاربرد کمپوست به همراه مقادیر بالای کود نیتروژن می تواند توان بالقوه آلایندگی نیترات برای آبهای زیر زمینی داشته باشد. اگرچه اثرات مثبت استفاده از کمپوست بیشتر از کاربرد بقایا بود اما استفاده از بقایای گیاهی سالم و کم هزینه تر است.