سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سعید خلج زاده – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
وحید داستانیان – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

استفاده از مدلهای مختلف میتواند بر پارامترهای ژنتیکی برآورد شده تاثیر گذارد. در این تحقیق از ۶ مدل مختلف برای ارزیابی ژنتیکی تولید شیر دوره اول ۷۱۸۶۴ گاو هلشتاین ایران استفاده گردید. با استفاده از روش حداکثر درستنمایی محدود شده بدون نیاز به مشتق گیری در قالب یک مدل دام پارامترهای ژنتیکی برآورد گردید و مورد مقایسه قرار گرفت. نتایج نشان داد در نظر گرفتن همزمان سه اثر گله، سال زایش و فصل زایش به عنوان یک اثر ثابت در مدل مناسبتر از در نظر گرفتن جداگانه آنها به عنوان سه اثر ثابت میباشد و تاثیر به کارگیری سن اولین زایش در مدل ها تفاوت اندکی را حاصل مینماید