سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

حسن نبی پورافروزی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
منصور رضایی – عضو هیئت علمی گروه علوم دامی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
وحید تقی زاده – مدیربخش توسعه و تحقیق شرکت زربال آمل

چکیده:

در یک آزمایش فاکتوریل ۲×۳ در قالب طرح بلوک کامل تصادفی تاثیر سطوح مختلف کنجاله گوار ۰، ۵و۱۰ درصد و دو سطح آنزیم همی سل ۰، ۵۰۰ گرم درتن در دوره پایانی پرورش ۴۲-۲۹ روزگی روی ۳۶۰ قطعه جوجه گوشتی سویه تجاری راس ۳۰۸ با ۴ تکرار و ۱۵ قطعه جوجه درهر تکرار مورد بررسی قرارگرفت. در پایان دوره آزمایش ۴۲ روزگی از هر تیمار ۴ مرغ را انتخاب و خونگیری به عمل آورده و پس از انتقال خون به آزمایشگاه توسط کیتهای مخصوص شرکت زیست شیمی فراسنجه های خونی شامل گلوکز، تری کلیسیرید، کلسترول و VLDL,LDL اندازه گیری شد براساس نتایج این آزمایش استفاده از کنجاله گوار در جیره غذایی جوجه های گوشتی با کاهش سطح تری گلیسیرید و کلسترول و LDLهمراه بودp<0.05