سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مجتبی دهقان ابنوی – کارشناس ارشد خاک و پی دانشگاه آزاد اسلامی واحد استهبان
سیدمحمدعلی زمردیان –

چکیده:

امروزه روش تسلیح خاک یکی از شاخه های ژئوتکنیک است که با اصول علمی و استفاده از تکنولوژی جدید مواد و مصالح مناسب را در تقویت خاک بکارگرفته مشخصات مهندسی و خواص مکانیکی از جمله مقاومت و ظرفیت باربری آن را بهبود می بخشد دراین مقاله با انجام مجموعه ازمونهای ازمایشگاهی برروی مدلهای کوچک مقیاس مدلهای فیزیکی تاثیر مسلح کردن یک شیب ماسه ای با زوائد پلیمری زوائد موکت به شیوه توزیع تصادفی بر باربری جانبی تک شمع قائم مجاور شیب ۱ قائم:۱/۵ افقی مورد مطالعه قرارگرفته است مقطع تریشه ها مستطیلی به طول ۲۰ و عرض ضخامت موکت ۵ میلی متر طول آنها ۲۰ ، ۴۰ ، ۶۰ و ۸۰ میل یمتر به ترتیب متناظر با نسبت ابعاد ۱ ، ۲ ، ۳ و ۴ و در صدهای وزنی مورد استفاده در ازمایشها ۰/۳ ، ۰/۶ ، ۰/۹ ، ۱/۲ و ۱/۵ و ۱/۸ درصد وزن ماسه خشک می باشند براساس ازمایشهای انجام شده به منظور بررسی تاثیر درصد وزنی و نسبت ابعاد مختلف تریشه های موکت بر باربری جانبی تک شمع قائم مجاور شیب کمترین مقدار نسبت باربری جانبی بهبود یافته در حالت تریشه های با نسبت ابعاد ۱ و درصد وزنی ۰/۳ و برابر ۱/۰۱ و بیشترین مقدار این پارامتر در حالت تریشه های با نسبت ابعاد ۳ و درصد وزنی ۱/۵ و برابر ۱/۳۹ حاصل شده است . بنابراین درصد وزنی و نسبت ابعاد بهینه تریشه ها به ترتیب ۱/۵ و ۳ به دست امده که با این مقادیر بیشترین بهبود در باربری جانبی شمع حاصل شده است.