سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

اعظم رحیمیان – دانشجوی کارشناسی ارشد باغبانی
محمود اثنی عشری – دانشیار
حسن ساریخانی – استادیار
دوستمراد ظفری – دانشیار گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا همدان

چکیده:

توت فرنگی به عنوان یک میوه فسادپذیر در معرض حمله عوامل قارچی به ویژه قارچ Botrytis cinerea عامل ایجاد کپک خاکستری بوده و عمر انباری کوتاهی دارد. از طرفی استفاده از سموم شیمیایی به منظور کنترل عوامل میکروبی و افزایش عمر پس از برداشت این محصول با محدودیت هایی روبروست .پژوهش حاضر با هدف کنترل پوسیدگی خاکستری میوه توت فرنگی با استفاده از ماده پتاسیم تترابورات انجام شد ، میوه های توت فرنگی رقم سلوا در اردیبهشت ماه از گلخانه خریداری شده و به آزمایشگاه باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا منتقل شدند و بلافاصله با غلظت های ۱و ۵/۱ درصد (با ۹PH= که اسیدیته معمول ماده است) و ۲و۵/۲ درصد بُر (با ۷ PH= به منظور بررسی تاثیر PHدر اثر گذاری ماده) تیمار شدند. سپس میوه ها با سوسپانسیون اسپور قارچ بوتریتیس (غلظت ۱۰۶ اسپور در سی سی) آلوده شده و پس از خشک شدن و بسته بندی در دمای ۵ درجه به مدت ۱۵ روز نگه داری شدند، میزان آلودگی میوه ها در این زمان با استفاده از درجه بندی تعیین گردید. طبق نتایج بیشترین میزان آلودگی پس از تیمار شاهد (آب مقطر) در تیمارهای ۵/۲و۲ درصد و کمترین آن در تیمارهای ۵/۱ و۱ درصد بُر مشاهده شد که نشان دهنده تاثیر PHدر اثر گذاری این ماده است.