سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش بومی سازی مقررات ملی ساختمان

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

اصغر مولائی – کارشناس معماری و کارشناس ارشد شهرسازی طراحی شهری

چکیده:

منظر شهری نقش مهمی درکیفیات محیطی و هویت شهرها و مکان ها دارد اصول مقرراتو روشهای ساخت و ساز میتوانند منظر شهری را تقویت یا تضعیف نمایند ساخت و سازهای بی رویه با بکارگیری الگوهای غیربومی علاوه بربرحان هویت درمعماری و شهرسازی با ایجاد منظر شهری نامطلوب نقش منفی درکیفیات محیطی و روحیه شهروندان ایفا می نمایند هدف این مقاله تبیین اهمیت و تاثیر استفاده از اصول و روشهای بومی ساخت وس از درمنظر شهری می باشد بنابراین پس از تعریف مساله دربخش واژه شناسی به تبیین واژه ها و مفاهیم مهم تحقیق پرداخته می شود سپس با بررسی سوابق موضوع ابعاد بومی سازی به تحلیل رابطه بین بومی سازی اصول مقررات و روشهای ساخت و ساز ب منظر شهری درابعاد هویتی اجتماعی فرهنگی اقتصادی به ارایه جمع بندی و نتایج می پردازد نتایج این مطالعه نشان میدهد که با بکارگیری اصول مقررات و روشهای بومی ساخت و ساز می توان به ارتقا و تقویت هویت شهرها وحدت بصری و کالبدی و بهبود روحیه افراد و شهروندان تقویت پایه اقتصادی از طریق جذب گردشگران نایل شد.