سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی بوم های بیابانی، گردشگری و هنرهای محیطی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سیدمحمدمهدی میرممتاز – مدرس دانشگاه آزاد فلاورجان
رقیه کیخائی – دانشجوی کارشناسی معماری

چکیده:

پیشینه سرزمین ایران حاوی تجربیات گرانبهایی است که درادوار پیاپی و دراعصار گوناگون دریک فرایند منظم و پیوسته بدین شکل به ما ارث رسیده و این میراث جاویدان را نه تنها بایستی حراست نمود بلکه با دقت درآن و بکارگیری مناسب آن به آیندگان منتقل کرد ازجمله این تجربیات معماری و بویژه معماری اولین نیاز اساسی انسان یعنی مسکن می باشد از سویی مسکن به عنوان اصلیترین نیاز انسان به دلیل نوع عملکردهایی که درآن اتفاق می افتد از سوی دیگر باعنایت سپری نمودن بیشترین زمان روزمره انسان درآن لذا ازجمله کاربریهایی استکه بیشترین تاثیر را از اقلیم خود پذیرا بوده و مستقیما برانسان تاثیر می گذارد معماران دراین راستا به نحوی شایسته توانسته اند از انرژی پایدار طبیعت همچوننور باد و.. عناصر اصلی مانند آب و خاک و گیاه به بهترین شیوه بهره برداری کنند و آنها راتحت کنترل خود گیرند دراین مقاله سعی شده است تا عوامل تاثیر گذار اقلیم درمعماری و تکنیکهای همخوان سازی و چگونگی شکل گیری عناصر ویژه معماری دراقلیم گرم و خشک مورد بررسی قرارگرفته و نحوه تاثیرات آن برمسکن و بصورت نمونه موردی خانه های شهراصفهان مورد مداقه قرارگیرد.