سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی انار

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علی ایمانی – بخش تحقیقات باغبانی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج
علی مومن پور – گروه علوم باغبانی، دانشگاه کشاورزی دانشگاه تهران
اصغر عزیزی – گروه علوم باغبانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر، ابهر.ایران

چکیده:

این تحقیق به منظور تعیین اثرات بور وتنظیم کننده های رشد: نفتالین اسید استیکNNA)با غلظت ۰ ۵۰ و ۱۵۰ میلی گرم در لیتر؛اسید جیبرلیکGA3با غلظت ۰۵۰ و ۱۵۰ میلی گرم در لیتر ، اسید ایندول بوتیریک ) با غل ظت ۰ ۵۰ و ۱۰۰ میلی گرم در لیتر؛ و اسید بوریک با غلظت ۰ ۱۰۰ و ۲۰۰ میلی گرم در لیتر بر جوانه زنی دانه گرده در رقم های آلک ترش ساوه و پوست سفید ترش در انار در محیط کشت ۱۰ % ساکارز و ۱/۵آگار در دمای ۲۴ درجه سانتیگراد و در شرایط تاریکی انجام گرفت . نتایج نشان داد که تیمارهای مختلف روی در صد جوانه زنی دارای اثرات متفاوت بود . بالاترین صد جوانه زنی (به طور متوسط ۷۰ در صد ) برای رقم پوست سفید ترش در محیط کشت حاوی ۱۰ % ساکارز ۱/۵%آگار،: نفتالین اسید استیکNNA)با غلظت ۵۰ میلی گرم در لیتر، اسید ایندول بوتیریک با غلظت ۵۰ میلی گرم در لیتر؛ و اسید بوریک با غلظت ۱۰۰ میلی گرم در لیتر به دست آمد.پایین ترین درصد جوانه زنی (با صفر درصد ) در هر دو رقم انار در محیط کشت حاوی ۱۰ % ساکارز ۱/۵%آگار و نفتالین اسید استیکNNA) با غلظت ۱۵۰ میلی گرم در لیتر، اسید ایندول بوتیریک با غلظت ۱۰۰ میلی گرم در لیتر و اسید جیبرلیک با غلظت ۱۵۰ میلی گرم در لیتر به دست آمد .جوانه زنی گرده در محیط کشت حاوی نفتالین اسید استیک و اسید جیبرلیک و اسید ایندول بوتریک و یا ترکیب از این مواد بدون اسید بوریک شدیداً بازداشته شد