سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سعید میرزایی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های آبی دانشگاه تبریز
مهدی صدیق کیا – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های آبی دانشگاه تربیت مدرس
فاطمه تاجیک – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های آبی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی

چکیده:

پیشبینی زمان طغیان، دبی اوج سیلاب و فروکش آن از مسائل مهم در مهندسی هیدرولیک میباشد، که از طریق روندیابی سیل امکا نپذیر است. در این تحقیق ضرایب X و K در روش ماسکینگام که یکی از روشهای مهم و کاربردی هیدرولوژیکی روندیابی سیل است، با استفاده از HEC-HMS با انواع توابع تعریف شده آن در رودخانه گرگانرود بهینهسازی شده و سپس هیدروگرافهای خروجی ترسیم شدند. در مرحله ی بعد روندیابی به طریق هیدرولیکی با HEC-RAS صورت گرفت. در نهایت مشخص شد که اکثر هیدروگرافهای خروجی بهینه سازی شده توسط HEC-HMS نتایج بهتری را نسبت به هیدروگراف حاصل از HEC-RAS شان میدهند.