سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

احسان رجایی – دانشجوی کارشناسی جنگلداری
مجید لطفعلیان – دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

چکیده:

جنگل سرمایه گرانبهائی است که باید در حفظ و نگهداری آن ﻧﻬایت سعی و تلاش بعمل آمده و بهره برداری از آن مطابق با اصول فنی و دانش خاص خود انجام گیرد بنحوی که تجدید حیات آن به مخاطره نیفتاده و به زوال کشیده نشود . یک بحث اساسی در جنگل وجود دارد و آن بودن یا نبودن و یا به طور ریشه ای، اصالت بهره برداری است. اخیراً نظراتی از جانب افرادی خصوصاً طرفداران محیط زیست عنوان می شود که نباید از جنگلها هیچ گونه بهره برداری صورت گیرد و بهتر آن است که جنگلها با سیم خاردار محصور گردند و با این کار جنگلها مورد حفاظت قرار خواهند گرفت. اما در عمل نه تنها بهره برداری انجام می شود بلکه با واقعیاتی همچون افزایش قانونی حجم بهره برداری و قاچاق چوب و ضعف توان رویشگاه ها در اثر روند سریع تغییرات جهانی آب و هوا و افزایش جمعیت و تبدیل عرصه های جنگلی به زمین های کشاورزی ، صنعتی و مسکونی مواجه هستیم. پس در شرایط حساس کنونی باید جنگل کاملا تحت مدیریت دقیق جنگلشناسان برای عملیات پرورشی و مهندسی جنگل جهت بهره برداری اصولی از جنگل باشد .در این مقاله به بررسی مساله بهره برداری و تاثیرات آن بر جنگل پرداخته شده است .