سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

عاطفه سلاجقه – دانشجوی کارشناسی ابیاری و زهکشی دانشگاه زابل
کورش قادری – عضو هیئت علمی بخش مهندسی آب دانشگاه شهید باهنر کرمان
فرزاد حسنپور – عضو هیئت علمی بخش مهندسی آب دانشگاه زابل

چکیده:

دشت سیستان در جنوب شرقی ایران و در دلتای رودخانه سیستان واقع شده است مخازن چاه نیمه با ظرفیتی حدود ۶۲۰ میلیون مترمکعب به عنوان مهمترین منبع تامین آب شرب و کشاورزی منطقه مطرح می باشند هک در شرق و بالا دست دشت قرار گرفته اند دراین تحقیق به منظور مدلسازی تاثیر عملکرد مخازن چاه نیمه بر آبخوان کم عمق دشت سیستان ازمدل ریاضی MODFLOW استفاده گردیده است نتایج حاصل از کالیبراسیون مدل نشان داد که متوسط ضریب هدایت هیدرولیکی محاسبه شده ۲m/day است و همچنین مقدار آبدهی ویژه محاسبه شده بین ۰/۰۱۱ تا ۰/۱۷ متغیر میباشد با تعریف سه سناریوی مختلف مدیریتی و براساس نقشه های ترسیم شده توسط نرم افزار ArcGIS مشخص شد که در حالت بهره برداری از حداکثر ظرفیت مخازن چاه نیمه سطح آب زیرزمینی در ۳۳/۵ درصد از اراضی در عمقی کمتر از ۱ متر از سطح خاک قرار می گیرد.