سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین سمینار ملی امنیت غذایی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

لادن لیاقتی – دانشجوی کارشناسی ارشد
محمدحسین عزیزی – دانشیار دانشگاه تربیت مدرس
مریم جوکار – استادیار دانشگاه آزاددامغان

چکیده:

بیاتی و آلودگی کپکی از جمله مسائلی است که ماندگاری و قابلیت پذیرش نان را توسط مصرف کننده کاهش میدهد میزان ضایعات سالیانه نان درکشور حدود ۲۵-۲۰درصد براورد شدها ست بسته بندی نان از جمله تمهیداتی است که میتوان بدین وسیله میزان ضایعات حاصله و هزینه های مربوط به تولید نان را کاهش داد و به حفظ این سرمایه ملی کمک نمود از این رو درمطالعه حاضر اثرپوشش نانوکامپوزیت های پلی لاکتیک اسید نانورس برماندگاری نان مورد بررسی قرارگرفت این پوشش با افزودن غلظت های ۲و۴و۶و۸درصد وزنی ـ وزنی نانورس اصلاح شده به پلیمر پلی لاکتیک اسید تهیه شد نان های پوشش داده شده دردما و رطوبت نسبی اتاق به مدت ۱۰ روز نگهداری شدند نتایج نشانداد که پوشش پلی لاکتیک اسید نانورس اثرقابل ملاحظه ای درافزایش رطوبت و کاهش پارامترهای بافت سنجی نمونه نان ها بدلیل خاصیت نفوذپذری کمتر نانورس به رطوبت و اکسیژن داشتند.